De Onderinn Darttoernooi (OIDT) organisatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het OIDT-team houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. .

Verwerking van persoonsgegevens van personen die zich hebben ingeschreven voor het Onderinn Darttoernooi

Persoonsgegevens van personen die zich hebben ingeschreven voor deelname aan OIDT worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het deelnemen aan het toernooi;
 • Communicatie over het toernooi;
 • (Financieel) administratieve afhandeling ivm de inschrijving.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving van de persoon voor deelname;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men is ingeschreven en daarna niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door de organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het vrijwilligerswerk.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangeven dat met vrijwilligerswerk wil doen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kledingmaat;

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor vrijwilligerswerk en daarna niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers, Vrijwilligers, Toeschouwers, en andere betrokkenen

Persoonsgegevens van diverse doelgroepen worden door De organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Tonen van foto’s van deelnemers en het evenement op website en andere media.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Promotionele doeleinden voor het evenement, sponsoren, deelnemers en andere partijen. Dienstverlening aan aanwezige deelnemers en toeschouwers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de organisatie ongevraagd foto’s van (groepen van) personen op diverse media plaatsen.

Men kan via onderstaande contactgegevens verzoeken om een, of meerdere, specifieke foto’s te verwijderen van de diverse media en alle opslagmedia. De organisatie zal in principe gehoor geven aan dit verzoek.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht en met toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, deelnemen aan ons evenement of je als vrijwilliger beschikbaar stellen.

Bewaartermijn

De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Voorbeelden van genomen maatregelen zijn:

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle personen die namens De organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, worden gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze betrokkenen bij de organisatie worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen zodat deze niet te achterhalen zijn.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Onderinn Darttoernooi organisatie  

+31 6 45679413
avg@onderinndarttoernooi.nl